Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Ten Bosch Tuindesign

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Opdrachtnemer/TBT: Ten Bosch Tuindesign­, ingeschreven bij de KvK onder nummer 81722427, gevestigd te Notenstraat 18, 2555 ZP, ’s-Gravenhage;
 • Opdrachtgever: iedere natuurlijke- of rechtspersoon die aan TBT opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden;
 • Offerte: een aanbod van TBT, desgevraagd voortkomend uit een vrijblijvend intakegesprek, tot het verrichten van een opdracht;
 • Overeenkomst: hetgeen tussen TBT en opdrachtgever is overeengekomen.
 • Schriftelijk: per brief of e-mail;
 • Ontwerp: uitgevoerde opdracht in de vorm van een ontwerptekening als eindproduct van de dienst van TBT. Zowel het tuinontwerp, het beplantingsplan als andere verdere uitwerkingen (zoals bijvoorbeeld technische tekeningen) vallen onder de noemer “ontwerp”.
 • Overmacht: een niet aan opdrachtnemer en/of opdrachtnemer toerekenbare oorzaak (zoals arbeidsongeschiktheid, staking, overheidsmaatregelen, extreme weersomstandigheden, stroom- of internet storing, terrorisme, extreme file, wateroverlast) waardoor gehele of gedeeltelijke nakoming van de opdracht redelijkerwijs niet (meer) van opdrachtnemer kan worden gevergd.

ARTIKEL 2 – ALGEMEEN EN TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte van TBT en op alle overeenkomsten die tussen de opdrachtgever en TBT worden gesloten.
 2. TBT verricht iedere opdracht onder toepassing van uitsluitend haar eigen algemene voorwaarden.
 3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig als ze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden staan t op de website van TBT en worden bij iedere offerte en overeenkomst aan de opdrachtgever toegezonden.
 5. Als zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden wordt behandeld dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

ARTIKEL 3 – OFFERTE EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

 1. Ieder door TBT uitgebrachte offerte is vrijblijvend (tenzij uitdrukkelijk anders vermeld) en gebaseerd op de bij aanvraag door de opdrachtgever verstrekte gegevens, documenten en tekeningen etc. De informatie van de opdrachtgever dient juist en actueel te zijn.
 2. Als de door de opdrachtgever verstrekte informatie onvolledig/ondeugdelijk of onduidelijk blijkt, geeft TBT dit waar mogelijk aan en is het risico voor de opdrachtgever.
 3. Alle bedragen en prijzen die zijn genoemd in offertes en overeenkomsten zijn inclusief btw.
 4. De offerte bevat een eenduidige werkomschrijving van alle te verrichten werkzaamheden inclusief prijsvorming.
 5. De offerte is vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen na dagtekening ervan, tenzij anders blijkt. Na het verstrijken van deze termijn komt de offerte te vervallen en kan daar geen beroep meer op worden gedaan.
 6. TBT sluit bij elke offerte haar algemene voorwaarden bij. Door middel van het verstrekken van een opdracht bevestigt opdrachtgever deze algemene voorwaarden te hebben ontvangen.
 7. De overeenkomst tussen TBT en opdrachtgever komt tot stand wanneer TBT een opdrachtbevestiging toestuurt en de opdrachtgever de opdrachtbevestiging ondertekend terug heeft ontvangen.

ARTIKEL 4 – DE OVEREENKOMST

 1. In overleg met de opdrachtgever wordt de opdracht geformuleerd die de basis vormt voor de overeenkomst.
 2. In geval van wijzigingen in de opdracht brengt TBT op korte termijn een nieuwe offerte uit.
 3. Kennelijke fouten of vergissingen in prospectussen, folders en/of publicaties, afbeeldingen, tekeningen, offertes, opdrachtbevestigingen en vermelde gegevens binden TBT niet.
 4. TBT is, met uitzondering van het daartoe bepaalde in de wet, niet aansprakelijk voor schade aan bekabeling, leidingen of andere aan het oog onttrokken ondergrondse werken en constructies, noch voor de mogelijke gevolgen van die schade.
 5. TBT is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en de prijs voor de uitgevoerde gedeelten afzonderlijk te factureren.
 6. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan door TBT opgestelde detailtekeningen en/of constructietekeningen. Deze dienen te allen tijde te worden goedgekeurd door een onafhankelijk deskundige. Indien opdrachtgever dit wenst kan TBT hiervoor een hovenier, aannemer en/of architect inschakelen.
 7. Komen TBT en de opdrachtgever bezorging van goederen overeen dan is de opdrachtgever verplicht de goederen af te nemen op het moment dat TBT deze levert. Als de opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering dan is TBT gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van opdrachtgever nadat TBT de opdrachtgever hiervan op de hoogte heeft gebracht.
 8. TBT is steeds bevoegd om overeengekomen werkzaamheden door anderen te laten uitvoeren.
 9. Indien is overeengekomen dat TBT tussenpersoon is voor een derde partij dan kan TBT hiervoor een nader overeen te komen vergoeding voor vragen. Wanneer de betaling aan derden via TBT verloopt dan kan een voorschot worden gevraagd aan de opdrachtgever.
 10. TBT kan de overeenkomst op grond van het bepaalde in de wettelijke regeling van de overeenkomst van opdracht, art. 7:400 e.v., waaronder de artikelen 7:402 lid 2 en 7:408 lid 2, van Burgerlijk Wetboek Boek 7.

ARTIKEL 5 – WIJZIGINGEN EN PRIJS VAN DE OVEREENKOMST

 1. Als tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.
 2. Als partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld dan kan het tijdstip van voltooiing van het eindproduct worden beïnvloed. TBT stelt de opdrachtgever hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte.
 3. TBT mag tussentijdse prijswijzigingen, voortvloeiend uit de wet, doorberekenen aan de opdrachtgever. TBT mag andere prijsstijgingen van kostprijsbepalende factoren die zijn ontstaan na het tot stand komen van de overeenkomst, doch vóor de oplevering, aan de opdrachtgever doorberekenen.
 4. (Geaccepteerde) wijzigingen in de overeenkomst worden, wanneer daaruit een hogere prijs zou volgen, als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit een lagere prijs zou volgen, als minderwerk.
 5. Meer- en minderwerk worden, onverminderd de verplichting tot betaling van de hoofdsom, van tevoren schriftelijk vastgelegd na akkoord van de opdrachtgever.
 6. In geval van door de opdrachtgever gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomen werk wordt de opdrachtgever geacht de noodzaak van een daaruit voortvloeiende prijsverhoging te begrijpen dan wel dient deze zich desgewenst ter zake op voorhand door TBT daarover te laten informeren.

ARTIKEL 6 – OVERMACHT

 1. In geval van overmacht kunnen de leverings- en andere verplichtingen van TBT worden opgeschort. Als bij het intreden van de overmacht situatie TBT al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kon voldoen, mag zij het reeds geleverde afzonderlijk aan de opdrachtgever factureren. De opdrachtgever is in dat geval gehouden de factuur te voldoen alsof het een afzonderlijk contract zou betreffen.
 2. TBT is in geval van een overmachtsituatie (een niet-toerekenbare tekortkoming), welke van haar zijde of van die van de opdrachtgever opkomt en die langer dan 90 dagen voortduurt, bevoegd de overeenkomst te ontbinden voor zover nakoming na die periode in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden.
 3. Onder overmacht bij de opdrachtgever wordt niet verstaan de omstandigheid dat TBT de werkzaamheden niet in overeenstemming met de overeenkomst kan uitvoeren omdat andere en/of voorbereidende werkzaamheden bij de opdrachtgever niet of niet tijdig zijn uitgevoerd.
 4. In het geval van overmacht van zowel opdrachtgever als opdrachtnemer kan de opdrachtgever geen aanspraak maken op enige schadevergoeding.

ARTIKEL 7 – AUTEURSRECHTEN

 1. TBT behoudt zich het intellectuele eigendom voor op onder meer alle verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, documenten, tekeningen en schetsen.
 2. De opdrachtgever is niet bevoegd om ontwerpen van TBT te wijzigen en/of in gewijzigde vorm ten uitvoer te brengen tenzij daarover van tevoren met TBT is overlegd en zij daarvoor toestemming heeft verleend.
 3. De opdrachtgever heeft pas het recht tot uitvoering van de ontwerpen na betaling van de prijs van de gehele overeenkomst.
 4. TBT heeft het alleenrecht haar ontwerpen, afbeeldingen, documenten, tekeningen en schetsen openbaar te maken en/of te vermenigvuldigen.
 5. De opdrachtgever mag door TBT verstrekte tekeningen, documenten en andere eindproducten uitsluitend gebruiken voor de uitvoering van het werk waarvoor deze zijn verstrekt.
 6. Het is de opdrachtgever en/of de persoon die de offerte vraagt of ten behoeve van wie de offerte wordt gevraagd verboden materiaal van TBT waarop intellectuele eigendomsrechten berusten op enigerlei wijze te verveelvoudigen, openbaar te maken, te exploiteren of ten toon te stellen zonder schriftelijke toestemming van TBT.
 7. TBT heeft de vrijheid alle ontwerpen te gebruiken voor eigen promotie en/of publiciteit, onder de voorwaarde dat TBT geen vertrouwelijke informatie openbaart, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 8. TBT heeft het recht om gerealiseerde opdrachten te fotograferen en deze foto’s te publiceren op haar website of voor reclamedoeleinden te gebruiken.
 9. De opdrachtgever krijgt na betaling van de prijs van de gehele overeenkomst slechts het gebruiksrecht van de aangereikte ontwerptekeningen en eventuele andere documenten.

ARTIKEL 8 – BETALING EN INCASSOKOSTEN

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt betaling in Euro’s.
 2. De opdrachtgever dient de factuur te betalen binnen 14 dagen nadat hij de factuur heeft ontvangen, tenzij anders is overeengekomen. De opdrachtgever is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Als de opdrachtgever na het verstrijken van de betalingsdatum niet heeft betaald, mag TBT rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.
 3. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 4. Als betaling in termijnen is overeengekomen, betaalt de opdrachtgever volgens de termijnen en/of de percentages zoals deze in de overeenkomst zijn vastgesteld.
 5. Alle geleverde zaken voor zover die op grond van wettelijke regelingen van eigendomsverkrijging niet in eigendom zijn gaan toebehoren aan de opdrachtgever, blijven eigendom van TBT, zolang de opdrachtgever deze niet, dan wel niet geheel heeft betaald.
 6. TBT is in geval van overschrijding van enige betalingstermijn gerechtigd de nakoming van de overeenkomst voor onbepaalde tijd op te schorten totdat het volledig openstaand bedrag uit de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) volledig is voldaan.
 7. Alle door TBT gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever.

ARTIKEL 9 – HERROEPEN EN BEËINGEN VAN DE OVEREENKOMST

 1. Bij gehele of gedeeltelijke annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever dient de opdrachtgever alle in het kader van de overeenkomst gemaakte kosten te vergoeden. Alles onverminderd het recht van TBT op vergoeding wegens winstderving en uit annulering voortvloeiende kosten en/of schade.
 2. Bij het ter ziele gaan van TBT dan wel bij liquidatie of ontbinding van de onderneming van TBT vóór de voltooiing van de werkzaamheden zijn haar rechtverkrijgenden onder algemene of bijzondere titel niet verplicht dit werk te voltooien ook al wordt de onderneming op enigerlei wijze voortgezet. In dat geval moet de opdrachtgever aan de rechtverkrijgenden betalen de aanneemsom, verminderd met een redelijk bedrag voor het niet-afgewerkte gedeelte van de werkzaamheden, dan wel bij regiewerk het tot het ogenblik van overlijden van de ondernemer, dan wel bij liquidatie of ontbinding van de onderneming van de ondernemer, verschuldigde berekend overeenkomstig deze algemene voorwaarden.
 3. TBT mag, onverminderd overige aan hem toekomende rechten, de nakoming van de overeenkomst voor onbepaalde tijd opschorten als de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, als de wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing is verklaard of als de opdrachtgever een aanvraag tot surseance van betaling heeft ingediend.

ARTIKEL 10 – AANSPRAKELIJKHEID

 1. TBT bewaart, gebruikt, bewerkt en verwerkt zaken die haar toevertrouwd zijn door de opdrachtgever met dezelfde zorg als wanneer het om haar eigen zaken gaat. Als de opdrachtgever dit risico verzekerd wil zien, dient hij daarvoor zelf zorg te dragen.
 2. Op de opdrachtgever rust de plicht om binnen redelijke grenzen al die maatregelen te treffen die een schade (hadden) kunnen voorkomen of beperken.
 3. Voor het maken van een ontwerp en offerte werkt TBT met verkregen informatie als kadastrale tekeningen en kavelpaspoorten. TBT is niet aansprakelijk voor onjuistheden in de verkregen informatie.
 4. Als de overeenkomst het opleveren van een beplantingsplan en/of het leveren van planten omvat, kan TBT voor het niet aanslaan van planten of het doodgaan van planten door externe factoren niet aansprakelijk worden gesteld.
 5. Als de overeenkomst de uitvoering of uitvoeringsbegeleiding van een tuinontwerp en/of beplantingsplan omvat, is TBT niet aansprakelijk voor de gevolgen van de uitvoering van onderdelen die in het tuinontwerp en/of beplantingsplan zijn opgenomen en waarvoor vergunningen of andere overheidsgoedkeuringen zijn vereist.
 6. Als de overeenkomst de uitvoering of uitvoeringsbegeleiding van een tuinontwerp en/of beplantingsplan omvat, is TBT niet aansprakelijk voor de gevolgen van de uitvoering van onderdelen die in het tuinontwerp en/of beplantingsplan zijn opgenomen en waarvoor vergunningen of andere overheidsgoedkeuringen zijn vereist.
 7. De opdrachtgever is verplicht om voor de aanvang van eventuele graafwerkzaamheden een klic-melding aan te vragen omtrent de aanwezigheid van bekabeling en leidingen. TBT is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan bekabeling en leidingen die ontstaat tijdens het aanleggen van een door TBT ontworpen tuin.
 8. Als TBT aansprakelijk is voor enigerlei schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 9. De opdrachtgever vrijwaart TBT als schade ontstaat door onvoldoende of onvolledige informatie verstrekt door de opdrachtgever. Als deze informatie wel bij TBT bekend was geweest, had dit tot voorkoming of beperking van de schade had kunnen leiden.
 10. TBT is hoe dan ook niet aansprakelijk als de schade is te wijten aan opzet/schuld/verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door of namens de opdrachtgever.
 11. De opdrachtgever is tegenover TBT aansprakelijk voor schade die door een aan de opdrachtgever toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.

ARTIKEL 11 – KLACHTEN

 1. Opdrachtgever is verplicht eventuele onjuistheden en/of gebreken met betrekking tot de door TBT geleverde diensten en/of leveringen binnen acht dagen na ontvangst aan TBT schriftelijk te melden. Bij gebreke van een (tijdige) reactie wordt de opdrachtgever geacht akkoord te zijn met de diensten/leveringen.
 2. TBT reageert binnen twee weken inhoudelijk op de klacht. Als een inhoudelijke reactie nog niet mogelijk is, laat TBT dit binnen twee weken aan de opdrachtgever weten en geeft zij een termijn aan waarbinnen de opdrachtgever wel een inhoudelijk antwoord kan verwachten. De opdrachtgever heeft het recht om binnen 12 weken na indiening van de klacht deze door een onafhankelijke derde te laten onderzoeken. TBT verleent in dat geval zijn medewerking.
 3. Klachten geven de opdrachtgever niet het recht om betaling van de overeengekomen prijs of bijkomende kosten, geheel of gedeeltelijk, op te schorten. Aan het in behandeling nemen van een klacht kan opdrachtgever geen rechten ontlenen. TBT is, nadat een klacht gegrond is bevonden, steeds gerechtigd de betreffende dienst te vervangen.

ARTIKEL 12 – SLOTBEPALINGEN

 1. Op de gesloten overeenkomst(en) tussen de opdrachtgever en TBT is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing, tenzij de wet anders bepaalt.
 2. Partijen zullen pas een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil onderling op te lossen.
 3. Als deze algemene voorwaarden, geheel of gedeeltelijk, nietig dan wel vernietigbaar blijken dan heeft de opdrachtgever geen aanspraak op nietigheid en/of vernietigbaarheid van de gehele overeenkomst. TBT vervangt de vernietigde bepaling door een geldige bepaling waarbij zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de inhoud en strekking van de vernietigde bepaling. Tot het moment dat de opdrachtgever schriftelijk, en met succes, een beroep op vernietiging heeft gedaan, blijft de vernietigbare bepaling van toepassing.

Aldus op 16 juni 2021 vastgesteld door O.C. ten Bosch, eigenaar van Ten Bosch Tuindesign.

Interesse? Neem contact op.

Neem contact op

Enthousiast geworden? Vul dan je gegevens in en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op. 

Contact